Phần thi lý thuyết - Trắc nghiệm trực tuyến

Thứ bảy - 11/03/2017 13:58
Hội thi Sơ Cấp Cứu - Khối trường học - Năm học 2016.2017
FB IMG 1489211903116
FB IMG 1489211903116
Sáng ngày 11/03/2017, Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với Quận Đoàn và Phòng Giáo Dục Quận 10 tổ chức Hội thi Sơ Cấp Cứu - Khối trường học - Năm học 2016.2017 tại Trường Tiểu Học Triệu Thị Trinh.
FB IMG 1489211908998
Kết quả khối tiểu học
STT Số báo danh Quận Tên trường Tên đăng nhập Đề thi Ngày thi Số điểm
1 ctda002 Quận 10 Võ Trường Toản ctda002 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:51 AM 20
2 ctda003 Quận 10 Võ Trường Toản ctda003 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:51 AM 19
3 ctda004 Quận 10 Võ Trường Toản ctda004 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 19
4 ctda004 Quận 10 Võ Trường Toản ctda004 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:20 AM 8
5 ctda005 Quận 10 Võ Trường Toản ctda005 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:51 AM 20
6 ctda006 Quận 10 Điện Biên ctda006 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 18
7 ctda007 Quận 10 Điện Biên ctda007 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:40 AM 4
8 ctda007 Quận 10 Điện Biên ctda007 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 1
9 ctda008 Quận 10 Điện Biên ctda008 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 17
10 ctda009 Quận 10 Điện Biên ctda009 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 15
11 ctda010 Quận 10 Điện Biên ctda010 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:39 AM 17
12 ctda011 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda011 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:44 AM 19
13 ctda012 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda012 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 20
14 ctda013 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda013 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:43 AM 19
15 ctda013 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda013 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 6
16 ctda014 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda014 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 20
17 ctda015 Quận 10 Nguyễn Chí Thanh ctda015 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 19
18 ctda016 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda016 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:50 AM 20
19 ctda017 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda017 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 1
20 ctda017 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda017 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:48 AM 1
21 ctda018 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda018 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:38 AM 20
22 ctda018 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda018 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:09 AM 6
23 ctda019 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda019 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 18
24 ctda019 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda019 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:44 AM 5
25 ctda020 Quận 10 Trần Nhân Tôn ctda020 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:36 AM 20
26 ctda021 Quận 10 Thiên Hộ Dương ctda021 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 1
27 ctda022 Quận 10 Thiên Hộ Dương ctda022 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:45 AM 19
28 ctda023 Quận 10 Thiên Hộ Dương ctda023 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 17
29 ctda023 Quận 10 Thiên Hộ Dương ctda023 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:40 AM 1
30 ctda025 Quận 10 Thiên Hộ Dương ctda025 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 18
31 ctda026 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda026 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:41 AM 19
32 ctda026 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda026 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:46 AM 5
33 ctda027 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda027 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 19
34 ctda027 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda027 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:43 AM 6
35 ctda028 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda028 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:41 AM 19
36 ctda029 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda029 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:38 AM 20
37 ctda029 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda029 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:43 AM 3
38 ctda030 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda030 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:37 AM 19
39 ctda030 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctda030 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 07:43 AM 2
40 ctda031 Quận 10 Lê Thị Riêng ctda031 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 20
41 ctda032 Quận 10 Lê Thị Riêng ctda032 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:43 AM 18
42 ctda033 Quận 10 Lê Thị Riêng ctda033 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 16
43 ctda034 Quận 10 Lê Thị Riêng ctda034 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 19
44 ctda035 Quận 10 Lê Thị Riêng ctda035 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:43 AM 16
45 ctda036 Quận 10 Lê Đình Chinh ctda036 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:45 AM 19
46 ctda037 Quận 10 Lê Đình Chinh ctda037 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 19
47 ctda038 Quận 10 Lê Đình Chinh ctda038 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:43 AM 19
48 ctda040 Quận 10 Lê Đình Chinh ctda040 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:43 AM 18
49 ctda041 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda041 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:31 AM 19
50 ctda042 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda042 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:31 AM 20
51 ctda043 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda043 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:32 AM 19
52 ctda044 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda044 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:36 AM 17
53 ctda045 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda045 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:35 AM 17
54 ctda045 Quận 10 Hồ Thị Kỷ ctda045 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:39 AM 7
55 ctda056 Quận 10 Trương Định ctda056 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:32 AM 19
56 ctda057 Quận 10 Trương Định ctda057 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:32 AM 16
57 ctda058 Quận 10 Trương Định ctda058 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:32 AM 18
58 ctda059 Quận 10 Trương Định ctda059 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:31 AM 19
59 ctda060 Quận 10 Trương Định ctda060 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:32 AM 18
60 ctda081 Quận 10 Nhật Tảo ctda081 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 18
61 ctda082 Quận 10 Nhật Tảo ctda082 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:45 AM 18
62 ctda083 Quận 10 Nhật Tảo ctda083 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:44 AM 18
63 ctda084 Quận 10 Nhật Tảo ctda084 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:46 AM 18
64 ctda085 Quận 10 Nhật Tảo ctda085 Sơ cấp cứu - Khối Tiểu học 11/03/2017 08:43 AM 20

Kết quả khối trung học
STT Số báo danh Quận Tên trường Tên đăng nhập Đề thi Ngày thi Số điểm
1 ctdb001 Quận 10 Lạc Hồng ctdb001 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 19
2 ctdb002 Quận 10 Lạc Hồng ctdb002 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 19
3 ctdb003 Quận 10 Lạc Hồng ctdb003 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 20
4 ctdb004 Quận 10 Lạc Hồng ctdb004 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 1
5 ctdb005 Quận 10 Lạc Hồng ctdb005 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 20
6 ctdb005 Quận 10 Lạc Hồng ctdb005 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:16 AM 0
7 ctdb006 Quận 10 Trần Phú ctdb006 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:32 AM 20
8 ctdb007 Quận 10 Trần Phú ctdb007 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:32 AM 17
9 ctdb008 Quận 10 Trần Phú ctdb008 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:32 AM 18
10 ctdb010 Quận 10 Trần Phú ctdb010 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:32 AM 16
11 ctdb011 Quận 10 Nguyễn Khuyến ctdb011 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 20
12 ctdb012 Quận 10 Nguyễn Khuyến ctdb012 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 20
13 ctdb013 Quận 10 Nguyễn Khuyến ctdb013 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 20
14 ctdb014 Quận 10 Nguyễn Khuyến ctdb014 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 19
15 ctdb016 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb016 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:12 AM 20
16 ctdb017 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb017 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 20
17 ctdb018 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb018 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 20
18 ctdb019 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb019 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 20
19 ctdb020 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb020 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 1
20 ctdb020 Quận 10 Cách mạng tháng 8 ctdb020 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 1
21 ctdb021 Quận 10 Diên Hồng ctdb021 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 20
22 ctdb022 Quận 10 Diên Hồng ctdb022 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 20
23 ctdb024 Quận 10 Diên Hồng ctdb024 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:32 AM 17
24 ctdb025 Quận 10 Diên Hồng ctdb025 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:32 AM 20
25 ctdb026 Quận 10 Duy Tân ctdb026 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:32 AM 20
26 ctdb026 Quận 10 Duy Tân ctdb026 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:37 AM 3
27 ctdb027 Quận 10 Duy Tân ctdb027 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:40 AM 19
28 ctdb027 Quận 10 Duy Tân ctdb027 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:08 AM 0
29 ctdb028 Quận 10 Duy Tân ctdb028 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 0
30 ctdb029 Quận 10 Duy Tân ctdb029 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 20
31 ctdb029 Quận 10 Duy Tân ctdb029 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 6
32 ctdb032 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctdb032 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:37 AM 20
33 ctdb033 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctdb033 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:36 AM 20
34 ctdb034 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctdb034 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:36 AM 18
35 ctdb035 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctdb035 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:33 AM 20
36 ctdb035 Quận 10 Quốc tế Á Châu ctdb035 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:39 AM 5
37 ctdb036 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb036 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 20
38 ctdb037 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb037 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 19
39 ctdb037 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb037 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:39 AM 2
40 ctdb038 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb038 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:34 AM 20
41 ctdb038 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb038 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:39 AM 5
42 ctdb039 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb039 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 18
43 ctdb039 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb039 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:38 AM 4
44 ctdb040 Quận 10 Nguyễn Văn Tố ctdb040 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:35 AM 20
45 ctdb041 Quận 10 Nguyễn Du ctdb041 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 18
46 ctdb042 Quận 10 Nguyễn Du ctdb042 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:34 AM 20
47 ctdb042 Quận 10 Nguyễn Du ctdb042 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 4
48 ctdb043 Quận 10 Nguyễn Du ctdb043 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 20
49 ctdb044 Quận 10 Nguyễn Du ctdb044 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 20
50 ctdb045 Quận 10 Nguyễn Du ctdb045 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 19
51 ctdb046 Quận 10 Sương Nguyệt Anh ctdb046 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 10
52 ctdb046 Quận 10 Sương Nguyệt Anh ctdb046 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:32 AM 0
53 ctdb049 Quận 10 Sương Nguyệt Anh ctdb049 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:09 AM 14
54 ctdb050 Quận 10 Sương Nguyệt Anh ctdb050 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:11 AM 19
55 ctdb050 Quận 10 Sương Nguyệt Anh ctdb050 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:45 AM 6
56 ctdb051 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb051 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 19
57 ctdb052 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb052 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:08 AM 19
58 ctdb052 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb052 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:33 AM 0
59 ctdb053 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb053 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:08 AM 17
60 ctdb054 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb054 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:06 AM 19
61 ctdb054 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb054 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:11 AM 5
62 ctdb055 Quận 10 Nguyễn Tri Phương ctdb055 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:10 AM 20
63 ctdb056 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb056 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 18
64 ctdb056 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb056 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 4
65 ctdb057 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb057 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:31 AM 14
66 ctdb057 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb057 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 6
67 ctdb058 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb058 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:32 AM 17
68 ctdb058 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb058 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 7
69 ctdb059 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb059 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:32 AM 20
70 ctdb059 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb059 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 8
71 ctdb060 Quận 10 Nguyễn An Ninh ctdb060 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:34 AM 19
72 ctdb062 Quận 10 Hòa Bình ctdb062 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:11 AM 20
73 ctdb063 Quận 10 Hòa Bình ctdb063 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:12 AM 14
74 ctdb064 Quận 10 Hòa Bình ctdb064 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:14 AM 20
75 ctdb064 Quận 10 Hòa Bình ctdb064 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:47 AM 4
76 ctdb065 Quận 10 Hòa Bình ctdb065 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:17 AM 19
77 ctdb066 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb066 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 20
78 ctdb066 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb066 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 08:05 AM 6
79 ctdb067 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb067 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 20
80 ctdb067 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb067 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:37 AM 6
81 ctdb068 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb068 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:36 AM 20
82 ctdb069 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb069 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:33 AM 19
83 ctdb070 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb070 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:39 AM 20
84 ctdb070 Quận 10 Hoàng Văn Thụ ctdb070 Sơ cấp cứu - Khối Trung học 11/03/2017 07:43 AM 3

Tác giả bài viết: NTN10

Nguồn tin: Trắc nghiệm trực tuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tài khoản
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây